Αρχή πιστοποίησης ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (PKI)

Αρχή Πιστοποίησης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και Ψηφιακά Πιστοποιητικά

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει στην Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού "Hellenic Academic & Research Institutions Certification Authority" - HARICA (www.harica.gr), μία έμπιστη τρίτη οντότητα που πιστοποιεί την ταυτότητα χρηστών και δικτυακών εξυπηρετητών των Ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και Ερευνητικών φορέων της Ελλάδας.

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας έχει αποκτήσει και λειτουργεί Ενδιάμεση Αρχή Πιστοποίησης, η οποία, μέσω της Ιεραρχίας Δημόσιου Κλειδιού, με αρχή την Κεντρική Αρχή Πιστοποίησης της HARICA, συνεργάζεται με τις αρχές πιστοποίησης άλλων φορέων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με στόχο την διεύρυνση του δικτύου εμπιστοσύνης.

Ως Ενδιάμεση Αρχή Πιστοποίησης το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας είναι αρμόδιο για την πιστοποίηση φυσικών προσώπων (μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του ιδρύματος), καθώς και για την πιστοποίηση εξυπηρετητών / διαδικτυακών υπηρεσιών που παρέχονται απ' αυτό.

Κεντρική Αρχή Πιστοποίησης HARICA

Η Κεντρική Αρχή Πιστοποίησης HARICA εκδίδει τα πιστοποιητικά των ενδιάμεσων αρχών πιστοποίησης και πιστοποιεί την εγκυρότητα τους.

Επίσης, εκδίδει για λογαριασμό των μελών του:

  • ψηφιακά πιστοποιητικά για τους διακομιστές του δικτύου, έτσι ώστε να είναι ασφαλή τα δεδομένα που ανταλλάσουν με τους χρήστες του δικτύου,
  • ψηφιακά πιστοποιητικά για τους χρήστες του δικτύου τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους σε υπηρεσίες δικτύου και για ασφαλή επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εμπιστοσύνη

Η σχέση εμπιστοσύνης προς την Αρχή Πιστοποίησης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας εκφράζεται μέσω της εγκατάστασης στις διάφορες εφαρμογές του υπολογιστή που χρησιμοποιούμε του πιστοποιητικού της Κεντρικής Αρχής Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων (HARICA), η οποία έχει εκδώσει την Αρχή Πιστοποίησης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

Μέσω της εγκατάστασης αυτής επιτρέπεται να:

  • Συνδέεστε σε δικτυακούς εξυπηρετητές με ασφάλεια χωρίς κίνδυνο υποκλοπής δεδομένων
  • Λαμβάνετε και αποστέλλετε ασφαλή ηλεκτρονικά μηνύματα
  • Αποτελείτε κομμάτι του ευρύτερου δικτύου εμπιστοσύνης της HARICA

Όσοι εμπιστεύονται ή χρησιμοποιούν την Κεντρική Αρχή Πιστοποίησης HARICA αποδέχονται τους όρους που ορίζονται στην Πολιτική Πιστοποίησης/Δήλωση Διαδικασιών Πιστοποίησης καθώς και τις γενικότερες Διαδικασίες Πιστοποίησης.

Εγκατάσταση Πιστοποιητικού Κεντρικής Αρχής Πιστοποίησης HARICA

Για να εγκαταστήσετε το πιστοποιητικό της Κεντρικής Αρχής Πιστοποίησης HARICA στον πλοηγό του υπολογιστή σας, επισκεφτείτε τη σελίδα http://www.harica.gr/trust.php, πατήστε το πλήκτρο Εγκατάσταση και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Σε περίπτωση που η αυτόματη εγκατάσταση από το πλήκτρο Εγκατάσταση δεν λειτουργεί στον πλοηγό σας, εγκαταστήστε το πιστοποιητικό που βρίσκεται σε αυτό το σύνδεσμο, σύμφωνα με τις οδηγίες του πλοηγού σας.

Εάν χρησιμοποιείτε λειτουργικό σύστημα της εταιρείας Microsoft, συνίσταται να κάνετε την εγκατάσταση των πιστοποιητικών μέσω του Internet Explorer, ώστε αυτά να εγκατασταθούν και στο αντίστοιχο πρόγραμμα λήψης e-mail (π.χ. MS Outlook).

Έλεγχος Εγκατάστασης Πιστοποιητικού

Εφόσον εγκαταστήσατε το πιστοποιητικού της Αρχής Πιστοποίησης, ελέγξτε ότι πραγματικά έχετε εμπιστευθεί την Αρχή Πιστοποίησης της HARICA από αυτήν τη σελίδα.

Έκδοση Πιστοποιητικού Χρήστη και Διακομιστή

Η Αρχή Πιστοποίησης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας μέσω της Κεντρικής Αρχής Πιστοποίησης της HARICA εκδίδει πιστοποιητικά σύμφωνα με την "Δήλωση Διαδικασιών Πιστοποίησης". Οι κατηγορίες των πιστοποιητικών που εκδίδονται είναι Πιστοποιητικά Χρήστη και Πιστοποιητικά Διακομιστή:

  • Πιστοποιητικά Χρήστη εκδίδονται σε φυσικά πρόσωπα, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας που διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση στην επίσημη υπηρεσία του ιδρύματος.
  • Πιστοποιητικά Διακομιστή εκδίδονται σε διακομιστές (servers) που ανήκουν στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και διαχειρίζονται από μέλη του ιδρύματος. Το μέλος του ιδρύματος που είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και τη διαχείριση του διακομιστή θα πρέπει να διαθέτει Ψηφιακό Πιστοποιητικό Χρήστη.

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού

Ο υποψήφιος συνδρομητής, πριν να αιτηθεί την έκδοση πιστοποιητικού, θα πρέπει να έχει εμπιστευθεί την Κεντρική Αρχή Πιστοποίησης της HARICA ακολουθώντας τη διαδικασία της αντίστοιχης σελίδας.

Περισσότερες Πληροφορίες και Οδηγίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες έκδοσης, ανάκλησης και αναζήτησης πιστοποιητικών συνδρομητών επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού HARICA http://www.harica.gr.

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης πιστοποιητικών καθώς και άλλα βοηθητικά κείμενα υποστήριξης χρηστών θα βρείτε στην σελίδα υποστήριξης της HARICA http://www.harica.gr/support.php

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Σάββας Πασχαλίδης

Η δημιουργία του site και πολλές από τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτό, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Προηγμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τον Σπουδαστή στο ΤΕΙ Σερρών» (MIS 304280). Συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Μακεδονία-Θράκη".

Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα
Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα
Αιτήσεις