Περί του ΚΛ&ΔΔ

Το Τ.Ε.Ι Κεντρικής Μακεδονίας έχει δημιουργήσει, συντηρεί και συνεχώς εξελίσσει Δίκτυο Δεδομένων υψηλών ταχυτήτων το οποίο εκτείνεται αποκλειστικά στο εσωτερικό του χώρου του Ιδρύματος. Το Δίκτυο Δεδομένων συνδέει το κάθε τμήμα του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας με ελληνικά και διεθνή Δίκτυα, και το Διαδίκτυο (Internet). Μέσω του Δικτύου Δεδομένων παρέχονται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ένα σύνολο από δικτυακές υπηρεσίες με σκοπό την υποστήριξη και προαγωγή της εκπαίδευσης, της έρευνας και της διοικητικής λειτουργίας του Ιδρύματος.

Στόχος του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του Κέντρου Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛ&ΔΔ) είναι η αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς την ακαδημαϊκή κοινότητα, και η εισαγωγή και εξοικείωση με τεχνολογίες αιχμής στο χώρο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.

Οι δραστηριότητες του ΚΛ&ΔΔ μπορούν να καταταχθούν σε έξι κατηγορίες:

  • Εγκατάσταση νέων τμημάτων καλωδιακού συστήματος, ενεργών στοιχείων και λογισμικού συστημάτων δικτύου και εφαρμογών.
  • Συντήρηση καλωδιακού συστήματος, ενεργών στοιχείων και λογισμικού.
  • Διαχείριση καλωδιακών κόμβων, ενεργών στοιχείων και εφαρμογών.
  • Παροχή δικτυακών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και στην ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα.
  • Εκπαίδευση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα δικτύων και πιο συγκεκριμένα στη χρήση του Δικτύου Δεδομένων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και των προσφερόμενων υπηρεσιών.
  • Επίσης το ΚΛ&ΔΔ αναλαμβάνει, στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων, την παροχή υπηρεσιών και τεχνογνωσίας προς τρίτους (Ερευνητικούς και Ακαδημαϊκούς Φορείς, Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς, κτλ.) στο γνωστικό αντικείμενο μελέτη-σχεδίαση και διαχείριση δικτύων. Τα ερευνητικά προγράμματα τελούν υπό την έγκριση και ακολουθούν τις αρχές του θεσμικού πλαισίου διαχείρισης της Επιτροπής Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

Το ΚΛ&ΔΔ λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας που έχει ψηφισθεί από το συμβούλιο ΤΕΙ.

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Σάββας Πασχαλίδης

Η δημιουργία του site και πολλές από τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτό, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Προηγμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τον Σπουδαστή στο ΤΕΙ Σερρών» (MIS 304280). Συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Μακεδονία-Θράκη".

Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα
Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα
Αιτήσεις