Υπηρεσία Voice Over IP

Για την επικοινωνία με άλλα ανώτατα Ιδρύματα της χώρας μπορεί να γίνει χρήση της υπηρεσίας VoIP του Ιδρύματος μέσω του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου GUnet.

Μέσω της υπηρεσία Voice Over IP παρέχεται τηλεφωνική επικοινωνία χωρίς χρέωση μεταξύ των τελικών χρηστών των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. Με αυτό τον τρόπο αξιοποιείται η δυνατότητα του δικτύου δεδομένων για μεταφορά πακέτων φωνής, ενισχύεται η συνεργασία και η επικοινωνία μεταξύ των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και ταυτόχρονα περιορίζονται τα τηλεπικοινωνιακά τέλη των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων.

Η υλοποίηση της υπηρεσίας βασίστηκε στο διεθνές πρότυπο Η.323 το οποίο καθορίζει ένα σύνολο από δικτυακά συστατικά και πρωτόκολλα για μετάδοση και λήψη φωνής, video και δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Ένας κεντρικός gatekeeper (εθνικός gatekeeper), ο οποίος υποστηρίζει τα εθνικά και τα διεθνή προθέματα των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και της εταιρίας ΕΔΕΤ Α.Ε., υλοποιεί το Η.323 δίκτυο κορμού. Ταυτόχρονα, εξασφαλίζεται η υψηλή διαθεσιμότητα της υπηρεσίας με έναν εφεδρικό κεντρικό gatekeeper o οποίος έχει ως σκοπό να δέχεται τα αιτήματα των gatekeepers των Ιδρυμάτων όταν ο πρωτεύων directory gatekeeper τεθεί εκτός λειτουργίας ή καταστεί μη προσβάσιμος.

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη διασύνδεσή του στην υπηρεσία Voice Over IP του Gunet. Αυτός ο εξοπλισμός αποτελείται από ένα Cisco 2900 δρομολογητή που λειτουργεί ως ένας H.323 Gatekeeper και Η.323 gateway και ο οποίος συνδέεται από τη μία με το τηλεφωνικό κέντρο του Ιδρύματος και από την άλλη στο εσωτερικό δίκτυο για πρόσβαση στο Internet μέσω του τοπικού switch του ΚΛ&ΔΔ.

Ο gatekeeper του Ιδρύματος επικοινωνεί με τον κεντρικό gatekeeper ο οποίος εξυπηρετεί τις ζώνες gunet.gr και grnet.gr.

Η υπηρεσία παρέχεται σε συνεργασία του GUnet με το ΕΔΕΤ. To GUnet είναι υπεύθυνο για τη διασύνδεση των φορέων στην υπηρεσία Voice Over IP, τη συντήρηση της αριθμοδότησης, την τεχνική υποστήριξη, τη διαθεσιμότητας της υπηρεσίας καθώς και την παροχή διασύνδεσης προς την αστική τηλεφωνία στην Αθήνα για τα Ιδρύματα που το επιθυμούν. Το ΕΔΕΤ είναι υπεύθυνο για τη δρομολόγηση των κλήσεων με τη χρήση του Global Dialling Scheme (GDS), για την ασφάλεια και την ποιότητα της υπηρεσίας VoIP που παρέχεται σε όλους τους φορείς του ΕΔΕΤ.

Χρήση της υπηρεσίας

Για να καλέσουμε προορισμούς σε άλλα ΑΕΙ της χώρας πρέπει ο χρήστης να ανοίξει τη γραμμή με το «0» κι έπειτα σχηματίσει τον πλήρη αριθμό, π.χ. για το τηλεφωνικό κέντρο του ΑΠΘ πρέπει να καλέσει 0-2310-996000. Οι κλήσεις αυτές θεωρούνται εσωτερικές κι έχουν μηδενικό κόστος.

Παρκάτω ακολουθεί ο πλήρης κατάλογος με τα συμβεβλημένα Ιδρύματα

Ακαδημαϊκό Ίδρυμα
Αριθμοδότηση
231099XXXX
2541079XXX 2531039XXX 2551030XXX 2552041XXX
2610960[2-4]XX 210693060X 21069307[0-5]X
21034900XX 21034901XX
210747424X 210747425X 210747426X 210747427X 210747568X 210747109X 210747571X 210747440X 210747112X 210747113X
2107721XXX 2107722XXX 2107723XXX 2107724XXX
2107274XXX 2107275XXX 2107276XXX 2107277XXX 2107461XXX 2107462XXX 2103688XXX 2103689XXX
26109652XX 26109653XX
2810391XXX
26610871XX 26610872XX 26610873XX 26610874XX 26610875XX 26610876XX 26610877XX
2108203XXX
2241099[0-4]XX 2251036XXX 2271035XXX 2273082XXX 2281097[0-4]XX 2254083[0-2]XX 2106492[0-4]XX
24610562XX 24610563XX 24610564XX 24610565XX 24610566XX 24610567XX 23850550XX 23850551XX 23850552XX
2421074XXX 2421093[0-2]XXX 2410565XXX 2410685XXX 2431047[0-2]XX 2441066[0-2]XX 24210063XX 24210064XX 24210065XX
2651004XXX 2651005XXX 2651006XXX 2651007XXX 2651008XXX 2651009XXX
2810393XXX 2810394XXX 2810545[0-1]XX 28105452[0-4]X 2831077XXX 2103702040
2310891XXX
2610962XXX 2610969XXX 2610996XXX 2610997XXX
2104142XXX
274107498X 274107499X 274107435X 273108965X 273108966X 273108967X 273108968X 273108971X 273108972X 275209610X 275209611X 275209612X 275209613X 272106510X 272106511X 272106512X 272106513X 27103721XX 27103722XX 271023012X 271023013X 210747540X 210747541X
2821037XXX 2821006XXX
2105385XXX 21053870XX 21053871XX 21053872XX 21053873XX 21053874XX 21053875XX 21053876XX
2810379XXX 284302949X 284302001X 282104728X 284208948X
26310582XX 26310583XX 26310584XX
23210491XX, 23210492XX,23210493XX, 23210494XX, 23210495XX
21095491XX 21095492XX 21095493XX 21095494XX 21095495XX

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Σάββας Πασχαλίδης

Η δημιουργία του site και πολλές από τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτό, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Προηγμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τον Σπουδαστή στο ΤΕΙ Σερρών» (MIS 304280). Συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Μακεδονία-Θράκη".

Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα
Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα
Αιτήσεις