Δίκτυο Δεδομένων

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει αξιόλογη υποδομή τηλεματικής που βασίζεται σε σύγχρονες τεχνολογίες δικτύων και δικτυακών υπηρεσιών. Το Δίκτυο και οι Υπηρεσίες Τηλεματικής του ιδρύματος παρέχουν τη δυνατότητα στα χιλιάδες μέλη της Ακαδημαϊκής του κοινότητας για εύκολη και αποτελεσματική πρόσβαση στη διεθνοποιημένη κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης.

Επιπλέον, το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας προσφέρει σε όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής του Κοινότητας σύγχρονες Υπηρεσίες Τηλεματικής για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού τους έργου. Παράλληλα, οι υπηρεσίες αυτές χρησιμοποιούνται από τις διοικητικές μονάδες του Ιδρύματος, υποβοηθώντας το έργο του εκσυγχρονισμού της διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας του.

Το Δίκτυο Τηλεματικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας καλύπτει σήμερα έντεκα ολοκληρωμένα κτίρια του συγκροτήματος, τόσο στο εσωτερικό των κτιρίων (Δίκτυο Διανομής), όσο και στη διασύνδεση των κτιρίων μεταξύ τους (Δίκτυο Κορμού). Η κύρια υποδομή του δικτύου βασίζεται σε τεχνολογία Gigabit Ethernet (1Gbps). Το δίκτυο κορμού υλοποιείται από ένα σύνολο καλωδίων πολύτροπων οπτικών ινών του οποίου η τοπολογία είναι αυτή του collapsed backbone (τοπολογία αστέρα). Σύμφωνα με αυτή την τοπολογία (Σχήμα 1), ο κορμός του δικτύου αποτελείται από έναν κεντρικό δρομολογητή (Cisco Catalyst 3560G), ο οποίος είναι τοποθετημένος στο υπόγειο του κτιρίου Α (Αίθουσες Διδασκαλίας ΣΔΟ), που είναι το τοπολογικό κέντρο του campus του ιδρύματος και εξυπηρετεί όλα τα κτίρια.

Όλες οι μονάδες του ΤΕΙ, διοικητικές και εκπαιδευτικές, έχουν ισοδύναμη πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες. Παρόλα αυτά για να υπάρχει μια τυπική προστασία και έλεγχος του δικτύου έχει εγκατασταθεί μια συσκευή firewall (Cisco ASA 5520) η οποία χωρίζει το δίκτυο σε τρεις περιοχές: το εξωτερικό δίκτυο, το εσωτερικό δίκτυο και μια «αποστρατικοποιημένη» ζώνη (Demilitarized Zone - DMZ) όπου είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν οι εξυπηρετητές υπηρεσιών που πρέπει να φαίνονται τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό δίκτυο. Σε αυτή την περιοχή είναι εγκατεστημένες υπηρεσίες όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και οι ιστοσελίδες του ιδρύματος, υπηρεσία καταλόγου (LDAP), DNS κ.λ.π.

Η κεντρική διασύνδεση με το Internet γίνεται μέσω του ΕΔΕΤ (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας) και είναι της τάξης του 1 Gbps.

Γενική εικόνα του Δικτύου Δεδομένων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Σήμερα το δίκτυο του Τ.Ε.Ι Κεντρικής Μακεδονίας αποτελείται από:

 • Ένα δίκτυο κορμού και διανομής τεχνολογίας Gigabit, ταχύτητας 1 Gbps. Όλα τα κτίρια του ΤΕΙ συνδέονται σε τοπολογία αστέρα με τον κεντρικό κόμβο με πολύτροπες οπτικές ίνες και τεχνολογία Gigabit.

 • Ένα δίκτυο πρόσβασης εντός των κτιρίων τεχνολογίας Fast Ethernet.

 • Δομημένη καλωδίωση κτιρίων με 1100 παροχές (πρίζες).

 • Τοπικά δίκτυα (εργαστηρίων και νησίδων Η/Υ) εντός των κτιρίων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, που διασυνδέονται στο δίκτυο κορμού μέσω μεταγωγέων (switches) Fast Ethernet.

 • Ισχυρό Layer 3 Gigabit Ethernet μεταγωγέα (switch) για την διασύνδεση με το δίκτυο κορμού ΜΑΝ του ΕΔΕΤ2 με ταχύτητα 1Gbps.

 • Εξειδικευμένους εξυπηρετητές (servers) που παρέχουν τις βασικές και προηγμένες δικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές προς τους χρήστες του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

Συνολικά υπάρχουν:

 • 1 x Cisco Catalyst 3560G Layer 3 συνοριακός μεταγωγέας για τη Gigabit σύνδεση του Ιδρύματος με το ΕΔΕΤ.

 • 1 x Cisco Catalyst 3560G Layer 3 κεντρικός μεταγωγέας με 28 Gigabit interfaces για συνδέσεις με τα κτίρια του campus.

 • 1 x Cisco ASA 5520 Firewall για την ασφάλεια του δικτύου από εξωτερικές επιθέσεις.

 • 1 x Cisco PIX 515E Firewall για την επιπλέον ασφάλεια του υποδικτύου του συστήματος Ηλ. Γραμματείας και των υπολογιστών των Γραμματειών από εξωτερικές επιθέσεις.

 • 1 x Cisco 3640 δρομολογητής (με 1 ISDN PRI γραμμή) για τις dialup συνδέσεις.

 • 1 x Cisco 1601 δρομολογητής για την διασύνδεση με το δίκτυο της Νομαρχίας.

 • 1 x Nortel WLAN Security Switch 2360 controller για τον έλεγχο των 10 access points του ασύρματου δικτύου του Ιδρύματος.

 • 1 x 3Com 5500G switch, 7 x 3Com 4210 switches, 27 x 3Com 4200 switches και 5 x 3Com 4400 switches στα δίκτυα διανομής και πρόσβασης εντός των διαφόρων κτιρίων, τεχνολογίας Fast Ethernet.

 • 10 x Nortel 2332A-E1 access points του ασύρματου δικτύου.

 • 6 x Servers DELL και 11 x intel based servers για τη υποστήριξη των προσφερόμενων υπηρεσιών Internet.

Η Δομή του δικτύου φαίνεται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα:


Σχήμα 1. Διασυνδέσεις Κορμού

Όροι χρήσης/Κανονισμοί λειτουργίας

Οι χρήστες του δικτύου δεδομένων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους κανόνες ορθής χρήσης του δικτύου όπως αυτοί ορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δικτύου Δεδομένων του Ιδρύματος, την Εθνική νομοθεσία και τους διεθνείς κανόνες. Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει άμεσα την πρόσβαση κάποιου χρήστη όταν διαπιστώσει παραβίαση αυτών των κανόνων.

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Σάββας Πασχαλίδης

Η δημιουργία του site και πολλές από τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτό, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Προηγμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τον Σπουδαστή στο ΤΕΙ Σερρών» (MIS 304280). Συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Μακεδονία-Θράκη".

Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα
Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα
Αιτήσεις