Έργο: «Προηγμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τον Σπουδαστή στο ΤΕΙ Σερρών»

Το έργο αφορά στον σχεδιασμό και στη διάθεση καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών που είναι απαραίτητες, τόσο για την κάλυψη άμεσων αναγκών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΙΚΜ), όσο και για την επιτυχή μετάβαση της λειτουργίας του σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού Πανεπιστημίου. Το έργο έχει επίσης ως στόχο του τη βελτίωση της ποιότητας ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών του Τ.Ε.Ι. προς τους σπουδαστές του, το προσωπικό του και γενικότερα τον πολίτη (π.χ. συναλλασσόμενους, προμηθευτές, εργολάβους, κλπ) μέσω της χρήσης ΤΠΕ. Το έργο θα δημιουργήσει και θα θέσει σε παραγωγή υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά (fully available online), που θα καλύπτουν όλο το φάσμα δραστηριοτήτων ενός Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αφορούν στη συνολική υποστήριξη της ακαδημαϊκής και διοικητικής του λειτουργίας, ώστε να επιτελέσει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του, καθώς τη σύνδεσή του με την Κοινωνία. Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, εξωτερικοί συνεργάτες, συνεργαζόμενοι φορείς, αλλά και οποιοσδήποτε απλός πολίτης, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας ή και το εξωτερικό, θα έχουν ένα σημείο επαφής με τα Ακαδημαϊκό Ίδρυμα, από το οποίο θα λαμβάνουν με ασφαλή τρόπο και χωρίς διακρίσεις υπηρεσίες και ενημέρωση.

Το έργο περιλαμβάνει: την παροχή προσωποποιημένων ψηφιακών υπηρεσιών στον πολίτη, την υποστήριξη εναλλακτικών καναλιών παροχής υπηρεσιών και ψηφιακού περιεχομένου (SMS, WEB, Mοbile portal, κα), στην ανάπτυξη διαλειτουργικών υπηρεσιών για την παροχή στοιχείων και στατιστικών δεδομένων, στην περαιτέρω εξέλιξη των ψηφιακών υπηρεσιών για προσωπικά έγγραφα (πιστοποιητικά), στην ολοκλήρωση ενός περιβάλλοντος αδιάλειπτης, υψηλής ποιότητας και ασφαλούς παροχής ψηφιακών υπηρεσιών.

Η υλοποίηση του έργου συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Μακεδονία-Θράκη", μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», ΕΣΠΑ 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 02 - ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ο αρχικός συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχονταν στις 199.700 €.

Το έργο δομείται σε τρία (3) υποέργα. Το υποέργο «Υλοποίηση Π.Σ Φοιτητολογίου», το υποέργο «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Λειτουργικών Υπηρεσιών» και ένα υποέργο Αυτεπιστασίας, συνώνυμο του έργου.

Πληροφοριακό Σύστημα Φοιτητολογίου

Το πρώτο υποέργο με τίτλο «Υλοποίηση Π.Σ Φοιτητολογίου» έχει σαν στόχο του την ενίσχυση του υφιστάμενου συστήματος ηλεκτρονικής γραμματείας με νέες προσωποποιημένες υπηρεσίες. Ενδεικτικά αναφέρονται: αυτόματη ειδοποίηση (e-mail, sms) για: έναρξη δηλώσεων μαθημάτων, διανομή συγγραμμάτων, έκδοση βαθμολογίας εξετάσεων, κ.α. Πέραν τούτων το Βασικό Υποσύστημα Φοιτητολογίου ενισχύθηκε με μια διεπαφή μέσω του ιστού (web based) για τη διαχείριση των φοιτητών από οποιοδήποτε σημείο χρειαστεί. Περιλαμβάνονται επίσης, μια παραμετροποιήσιμη εφαρμογή παροχής στατιστικών στοιχείων, υποσύστημα Χρονικού Προγραμματισμού για τη διαχείριση ωρολόγιων προγραμμάτων διδασκαλίας και εξετάσεων, διαχείριση απουσιών σε μαθήματα, υποσύστημα web portal για καθηγητές και φοιτητές, διασύνδεση του συστήματος με την υπηρεσία καταλόγου του Ιδρύματος (LDAP), διασύνδεση με την ηλεκτρονική υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ, διασύνδεση με κεντρική πλατφόρμα Επιχειρηματικής Ευφυίας, και διασύνδεση με κεντρική υποδομή GUNet SMS Aggregator για τη μαζική αποστολή SMS μηνυμάτων.

Η υπηρεσία παρέχεται στους σπουδαστές μέσω των συνδέσμων:

https://egram.teicm.gr/unistudent/ για σπουδαστές, και
https://egram.teicm.gr/classweb/ για καθηγητές.

Πληροφοριακό Σύστημα Διοικητικών Υπηρεσιών

Το δεύτερο υποέργο, με τίτλο «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Λειτουργικών Υπηρεσιών», έχει σαν στόχο του την (α) αναβάθμιση / ολοκλήρωση του συστήματος διοικητικών υποθέσεων σε web based εφαρμογή, (β) την αναβάθμιση / ολοκλήρωση του συστήματος οικονομικών υποθέσεων, (γ) την υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης έργων για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση στη διαχείριση έργων και (δ) την υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης προμηθειών με έμφαση στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση στη διαχείριση προμηθειών. Το έργο προβλέπει επίσης, διασύνδεση των επιμέρους Π.Σ. με κεντρική πλατφόρμα Επιχειρηματικής Ευφυίας, διασύνδεση με κεντρική υποδομή GUNet SMS Aggregator για τη μαζική αποστολή SMS μηνυμάτων και διασύνδεση με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

http://supplier.teicm.gr Ενημέρωση προμηθευτών
http://staff.teicm.gr Προσωποποιημένη ενημέρωση προσωπικού

Υπηρεσία Ιδρυματικού Λογαριασμού.

Η δράση αυτή έχει σαν κύριο στόχο της την ενοποίηση των πολλαπλών λογαριασμών των χρηστών του Ιδρύματος σε ένα ενιαίο περιβάλλον και σε έναν ενιαίο λογαριασμό για κάθε χρήση. Ως σημείο αναφοράς χρησιμοποιήθηκε η βάση δεδομένων των λογαριασμών των χρηστών του συστήματος Ηλεκτρονικής Γραμματείας, της πληρέστερης και πιο ενημερωμένης βάσης χρηστών, ενώ σαν ενιαίο σύστημα παροχής πιστοποίησης χρηστών χρησιμοποιήθηκε το ήδη εγκατεστημένο σύστημα Υπηρεσίας Καταλόγου (LDAP). Η βάση δεδομένων του LDAP συγχρονίζεται καθημερινά και αυτόματα με τα στοιχεία λογαριασμών σπουδαστών και εκπαιδευτικών της Ηλεκτρονικής Γραμματείας. Στη βάση δεδομένων προστέθηκαν στη πορεία του έργου και τα στοιχεία λογαριασμών και των άλλων χρηστών μελών του Ιδρύματος, όπως διοικητικών υπαλλήλων, ειδικού τεχνικού προσωπικού και λοιπών συνεργατών που υπήρχαν καταχωρημένοι στις ξεχωριστές βάσεις την Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας και της Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης αλλά δεν υπήρχαν στη βάση της Ηλεκτρονικής Γραμματείας. Έτσι , σήμερα κάθε χρήστης του δικτύου του Τ.Ε.Ι. έχει έναν μόνο λογαριασμό χρήστη με τον οποίο συνδέεται σε κάθε παρχόμενη υπηρεσία αναλόγα με την ιδιότητα και τα δικαιώματά του.

Η διεπαφή της υπηρεσίας βρίσκεται στη διεύθυνση: http://noc.teicm.gr/index.php?id=15

Single Sign-On (SSO)

Η υπηρεσία Single Sign-On (SSO) είναι η κεντρική εκείνη υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει στα μέλη ενός Ιδρύματος να πιστοποιούνται πριν την είσοδό τους σε μία υπηρεσία και στη συνέχεια να αποκτούν πρόσβαση και σε άλλες υπηρεσίες, χωρίς να πληκτρολογούν εκ νέου τα στοιχεία εισόδου (username και password). Η υποδομή που υποστηρίζει αυτή τη λειτουργικότητα είναι εξαιρετικά κρίσιμη για οποιοδήποτε φορέα, καθώς τυχόν δυσλειτουργία επηρεάζει όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του και η συντήρησή της απαιτεί σημαντικούς ανθρώπινους πόρους.

Η υπηρεσία SSO βασίζεται στις υποδομές Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης (Authentication Authorization Infrastructure - AAI) του ΤΕΙΚΜ, όπου υλοποιείται ένας ασφαλής μηχανισμός ελέγχου πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους και σε άλλες πηγές που συνεργάζονται με το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου του ΤΕΙ, για την πιστοποίηση της ταυτότητας (authentication) του χρήστη και την εξουσιοδότηση χρήσης αυτών (authorization). Η πρόσβαση σε όλους τους συνεργαζόμενους ιστοχώρους απαιτεί πιστοποίηση στοιχείων από τον χρήστη μόνο για την πρώτη είσοδο, μέσω ενός πάροχου πιστοποίησης (identity provider), υλοποιώντας έτσι ένα σύστημα Single Sign-On. Η εγκατάσταση για το ΤΕΙΚΜ έγινε με χρήση του λογισμικού Shibboleth και βασίζεται στο πρότυπο SAML2.

Οι υπηρεσίες που λειτουργούν πιλοτικά και με SSO είναι οι:

Έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών

Μέσω των προηγούμενων δύο δράσεων δημιουργήθηκε η κατάλληλη υποδομή ώστε το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας να συμμετέχει στην Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού "Hellenic Academic & Research Institutions Certification Authority" - HARICA (www.harica.gr), μία έμπιστη τρίτη οντότητα που πιστοποιεί την ταυτότητα χρηστών και δικτυακών εξυπηρετητών των Ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και Ερευνητικών φορέων της Ελλάδας.

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας έχει αποκτήσει και λειτουργεί Ενδιάμεση Αρχή Πιστοποίησης, η οποία, μέσω της Ιεραρχίας Δημόσιου Κλειδιού, με αρχή την Κεντρική Αρχή Πιστοποίησης της HARICA, συνεργάζεται με τις αρχές πιστοποίησης άλλων φορέων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με στόχο την διεύρυνση του δικτύου εμπιστοσύνης.

Ως Ενδιάμεση Αρχή Πιστοποίησης το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας είναι αρμόδιο για την πιστοποίηση φυσικών προσώπων (μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του ιδρύματος), καθώς και για την πιστοποίηση εξυπηρετητών / διαδικτυακών υπηρεσιών που παρέχονται απ' αυτό. Έτσι, τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΤΕΙ μπορούν σήμερα να αποκτούν ψηφιακές υπογραφές και πιστοποιητικά.

Περιγραφή της υπηρεσίας θα βρείτε εδώ: http://noc.teicm.gr/index.php?id=19

Υπηρεσία ασφαλούς απομακρυσμένης πρόσβασης στο δίκτυο του ΤΕΙ

Η υπηρεσία ασφαλούς απομακρυσμένης πρόσβασης πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (Virtual Private Network - VPN) προσφέρει τη δυνατότητα σε απομακρυσμένους χρήστες του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο αλλά βρίσκονται εκτός του δικτύου του ιδρύματος, να συνδεθούν με ασφαλή τρόπο στο δίκτυο του ιδρύματος και να χρησιμοποιήσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες της να αναγνωρίζονται (βάσει της δικτυακής διεύθυνσης IP του υπολογιστή τους) ως προερχόμενοι από το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, με αποτέλεσμα να έχουν πρόσβαση σε όσες υπηρεσίες εξαρτώνται από αυτή την αναγνώριση. Μεταξύ άλλων, η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να έχουν τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας με αυτά που έχουν όταν συνδέονται στο δίκτυο μέσα από το campus.

Πληροφορίες και οδηγίες χρήσης για την υπηρεσία θα βρείτε εδώ: http://noc.teicm.gr/index.php?id=43

Λογιστικός έλεγχος πηροφοριακών συστημάτων (Information Systems Audit)

Στα πλαίσια του έργου έγινε έλεγχος του επιπέδου ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών και ενίσχυσή της για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται στο ΤΕΙ. Επίσης, θεσμοθετήθηκαν διαδικασίες και ροές εργασίας για τις διαδικασίες που αφορούν στην πρόσβαση και τον χειρισμό των υπολογιστικών, δικτυακών και πληροφοριακών συστημάτων του Ιδρύματος. Θεσπίστηκε, επίσης, το κανονιστικό πλαίσιο για όσες από τις υπηρεσίες δεν υπήρχε.

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Σάββας Πασχαλίδης

Η δημιουργία του site και πολλές από τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτό, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Προηγμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τον Σπουδαστή στο ΤΕΙ Σερρών» (MIS 304280). Συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Μακεδονία-Θράκη".

Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα
Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα
Αιτήσεις